د لمانځه وختونه Vinica

MK / Vinica / Vinica

قبلہ زاویہ Vinica

N E S W

قبلہ زاویہ Vinica

°135.2 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Vinica, Vinica: °135.2 :د کمپاس زاویه ˚139.3 :ریښتینی زاویه °-4.1 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Vinica, Opshtina Vinica, Opstina Vinica, Opština Vinica, Виница, Општина Виница

د لمانځه وختونه Kumlak
د لمانځه وختونه Čuka, (Cuka)
د لمانځه وختونه Sveta Nedela
د لمانځه وختونه Stojanovo Brdo
د لمانځه وختونه Sadovo
د لمانځه وختونه Blatešnica, (Blatesnica)
د لمانځه وختونه Raovo
د لمانځه وختونه Pekljanska Reka
د لمانځه وختونه Orašče Brdo, (Orasce Brdo)
د لمانځه وختونه Sušica, (Susica)
د لمانځه وختونه Irin Dol
د لمانځه وختونه Visoka Mogila
د لمانځه وختونه Paren
د لمانځه وختونه Kurija
د لمانځه وختونه Kiška, (Kiska)
د لمانځه وختونه Volči Dol, (Volci Dol)
د لمانځه وختونه Kadinov Rid
د لمانځه وختونه Crni Dol
د لمانځه وختونه Lazena
د لمانځه وختونه Gaber
د لمانځه وختونه Elenik
د لمانځه وختونه Širini, (Sirini)
د لمانځه وختونه Prosečenik, (Prosecenik)
د لمانځه وختونه Lipečki Rid, (Lipecki Rid)
د لمانځه وختونه Cer
د لمانځه وختونه Vršniko, (Vrsniko)
د لمانځه وختونه Gabrovski Dol
د لمانځه وختونه Blatec
د لمانځه وختونه Jarebinec
د لمانځه وختونه Dobravite
د لمانځه وختونه Mojmija
د لمانځه وختونه Čukarče, (Cukarce)
د لمانځه وختونه Koljevo
د لمانځه وختونه Sreden Del
د لمانځه وختونه Crkvenec
د لمانځه وختونه Zavoj
د لمانځه وختونه Dabje
د لمانځه وختونه Popova Glava
د لمانځه وختونه Bedešnik, (Bedesnik)
د لمانځه وختونه Kolnik
د لمانځه وختونه Lipec
د لمانځه وختونه Bukov Rid
د لمانځه وختونه Dragobraška Reka, (Dragobraska Reka)
د لمانځه وختونه Boltačka Čuka, (Boltacka Cuka)
د لمانځه وختونه Terziski Dol
د لمانځه وختونه Crvenkol
د لمانځه وختونه Rakavica
د لمانځه وختونه Bari
د لمانځه وختونه Umin Dol
د لمانځه وختونه Selska Reka
د لمانځه وختونه Markovo Kale
د لمانځه وختونه Rusnavec
د لمانځه وختونه Delovo
د لمانځه وختونه Boltačka Maala, (Boltacka Maala)
د لمانځه وختونه Kumenka
د لمانځه وختونه Vinička Čuka, (Vinicka Cuka)
د لمانځه وختونه Osmanova Bavča, (Osmanova Bavca)
د لمانځه وختونه Mutov Dol
د لمانځه وختونه Grutkovec
د لمانځه وختونه Mejanička Čuka, (Mejanicka Cuka)
د لمانځه وختونه Virilica
د لمانځه وختونه Jurički Dol, (Juricki Dol)
د لمانځه وختونه Pekljani
د لمانځه وختونه Golo Brdo
د لمانځه وختونه Studenešno, (Studenesno)
د لمانځه وختونه Grkovica
د لمانځه وختونه Visoka Čuka, (Visoka Cuka)
د لمانځه وختونه Galapčov Rid, (Galapcov Rid)
د لمانځه وختونه Dedo Mitev Dol
د لمانځه وختونه Čukarliska Maala, (Cukarliska Maala)
د لمانځه وختونه Dragobrašte, (Dragobraste)
د لمانځه وختونه Valog
د لمانځه وختونه Dobrava
د لمانځه وختونه Krivoramska Maala
د لمانځه وختونه Župan, (Zupan)
د لمانځه وختونه Golo Brdo
د لمانځه وختونه Trsinska Reka
د لمانځه وختونه Železnička Reka, (Zeleznicka Reka)
د لمانځه وختونه Gafurski Dol
د لمانځه وختونه Mejanička Reka, (Mejanicka Reka)
د لمانځه وختونه Široki Dol, (Siroki Dol)
د لمانځه وختونه Cvetanov Rid
د لمانځه وختونه Orlek
د لمانځه وختونه Sabotina
د لمانځه وختونه Bumbarska Češma, (Bumbarska Cesma)
د لمانځه وختونه Bskovci
د لمانځه وختونه Borovec
د لمانځه وختونه Kadrova Bavča, (Kadrova Bavca)
د لمانځه وختونه Duzluk
د لمانځه وختونه Čupina Livada, (Cupina Livada)
د لمانځه وختونه Grnčarka, (Grncarka)
د لمانځه وختونه Spaisko Gumno
د لمانځه وختونه Jurički Rid, (Juricki Rid)
د لمانځه وختونه Panek