د لمانځه وختونه Cercle de San

ML / Ségou / Cercle de San

قبلہ زاویہ Cercle de San

N E S W

قبلہ زاویہ Cercle de San

°76.3 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Cercle de San, Ségou: °76.3 :د کمپاس زاویه ˚72.6 :ریښتینی زاویه °3.6 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Cercle de San, San

د لمانځه وختونه Sienso
د لمانځه وختونه Bougourou
د لمانځه وختونه Fiangasso
د لمانځه وختونه Niasso
د لمانځه وختونه Kouoro
د لمانځه وختونه Pouré, (Poure)