د لمانځه وختونه Cidade de Maputo

MZ / Maputo City / Cidade de Maputo

قبلہ زاویہ Cidade de Maputo

N E S W

قبلہ زاویہ Cidade de Maputo

°28.7 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Cidade de Maputo, Maputo City: °28.7 :د کمپاس زاویه ˚9.1 :ریښتینی زاویه °19.7 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Cidade de Maputo, Maputo, Maputo City

د لمانځه وختونه Polana Cimento ”B”, (Polana Cimento "B")
د لمانځه وختونه Central ”A”, (Central "A")
د لمانځه وختونه Maputo
د لمانځه وختونه Malhangalene ”A”, (Malhangalene "A")
د لمانځه وختونه Polana Cimento ”A”, (Polana Cimento "A")
د لمانځه وختونه Coop
د لمانځه وختونه Praia da Polana
د لمانځه وختونه Central ”B”, (Central "B")
د لمانځه وختونه Malhangalene
د لمانځه وختونه Central ”C”, (Central "C")
د لمانځه وختونه Sommerschield
د لمانځه وختونه Samora Machel
د لمانځه وختونه Malhangalene ”B”, (Malhangalene "B")
د لمانځه وختونه Maxaquene ”C”, (Maxaquene "C")
د لمانځه وختونه Ponta Vermelha
د لمانځه وختونه Alto Maé ”A”, (Alto Mae "A")
د لمانځه وختونه Mafalala
د لمانځه وختونه Maputo
د لمانځه وختونه Maxaquene ”B”, (Maxaquene "B")
د لمانځه وختونه Alto Maé ”B”, (Alto Mae "B")
د لمانځه وختونه Maxaquene ”A”, (Maxaquene "A")
د لمانځه وختونه Minkadjuine
د لمانځه وختونه Praia do Mira Mar
د لمانځه وختونه Estuário do Espírito Santo, (Estuario do Espirito Santo)
د لمانځه وختونه Estrêla, (Estrela)
د لمانځه وختونه Avenida Milagre Mabote
د لمانځه وختونه Chamanculo ”A”, (Chamanculo "A")
د لمانځه وختونه Canal da Polana
د لمانځه وختونه Ponta do Mar
د لمانځه وختونه Polana Caniço ”A”, (Polana Canico "A")
د لمانځه وختونه Munhuana
د لمانځه وختونه Aeroporto ”A”, (Aeroporto "A")
د لمانځه وختونه Ponta Chuluqune
د لمانځه وختونه Xipamanine
د لمانځه وختونه Urbanização, (Urbanizacao)
د لمانځه وختونه Maxaquene ”D”, (Maxaquene "D")
د لمانځه وختونه Chamanculo ”B”, (Chamanculo "B")
د لمانځه وختونه Macamo
د لمانځه وختونه Matadouro
د لمانځه وختونه Malanga
د لمانځه وختونه Hussein
د لمانځه وختونه Marques
د لمانځه وختونه Aeroporto ”B”, (Aeroporto "B")
د لمانځه وختونه Chamanculo ”D”, (Chamanculo "D")
د لمانځه وختونه Mavalane ”A”, (Mavalane "A")
د لمانځه وختونه Mavalane B
د لمانځه وختونه Unidade Sete