د لمانځه وختونه Ebonyi State

NG / Ebonyi / Ebonyi State

قبلہ زاویہ Ebonyi State

N E S W

قبلہ زاویہ Ebonyi State

°62.2 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Ebonyi State, Ebonyi: °62.2 :د کمپاس زاویه ˚60.5 :ریښتینی زاویه °1.7 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Ebonyi State, Ebonyi

د لمانځه وختونه Ndiabo
د لمانځه وختونه Agu-Akpu
د لمانځه وختونه Ochaha
د لمانځه وختونه Agalegu
د لمانځه وختونه Ohamini
د لمانځه وختونه Ugbuloke
د لمانځه وختونه Nkwagu
د لمانځه وختونه Osuaka
د لمانځه وختونه Amagu
د لمانځه وختونه Agbaja
د لمانځه وختونه Achara-Unuhu
د لمانځه وختونه Okwefurike
د لمانځه وختونه Ezzo-Abia