د لمانځه وختونه Distrito IV

NI / Managua / Distrito IV

قبلہ زاویہ Distrito IV

N E S W

قبلہ زاویہ Distrito IV

°58.1 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Distrito IV, Managua: °58.1 :د کمپاس زاویه ˚57.9 :ریښتینی زاویه °0.2 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Distrito IV

د لمانځه وختونه Residencial Ciudad Jardín, (Residencial Ciudad Jardin)
د لمانځه وختونه Residencial Los Robles
د لمانځه وختونه Residencial Altamira
د لمانځه وختونه Villa de Santa Fé, (Villa de Santa Fe)
د لمانځه وختونه Reparto Guadalupe
د لمانځه وختونه Barrio Los Ángeles, (Barrio Los Angeles)
د لمانځه وختونه Reparto San Juan
د لمانځه وختونه Residencial Altamira Número Tres, (Residencial Altamira Numero Tres)
د لمانځه وختونه Residencial Los Robles Número Uno, (Residencial Los Robles Numero Uno)
د لمانځه وختونه Barrio Campo Bruce
د لمانځه وختونه Zona Hippos
د لمانځه وختونه Barrio Largaespada
د لمانځه وختونه Barrio Casimiro Sotelo
د لمانځه وختونه Barrio Chico Pelón, (Barrio Chico Pelon)
د لمانځه وختونه Reparto Tiscapa
د لمانځه وختونه Planes de Altamira
د لمانځه وختونه Rotunda Universitaria
د لمانځه وختونه Residencial Los Robles Número Cuatro, (Residencial Los Robles Numero Cuatro)
د لمانځه وختونه Barrio Buenos Aires
د لمانځه وختونه Barrio Hialeah I Etapa
د لمانځه وختونه Barrio El Paraisito
د لمانځه وختونه Colonia Tenderí, (Colonia Tenderi)
د لمانځه وختونه Villa Flor Norte
د لمانځه وختونه Barrio Quintanina
د لمانځه وختونه Residencial Los Robles Número Tres, (Residencial Los Robles Numero Tres)
د لمانځه وختونه Residencial Los Robles Número Siete, (Residencial Los Robles Numero Siete)
د لمانځه وختونه Barrio de Los Pescadores
د لمانځه وختونه Urbanización Villa Roma, (Urbanizacion Villa Roma)
د لمانځه وختونه Barrio Santo Domingo
د لمانځه وختونه Barrio Hialeah II Etapa
د لمانځه وختونه Lomas de Monserrat
د لمانځه وختونه Planes de Altamira Número Dos, (Planes de Altamira Numero Dos)
د لمانځه وختونه Residencial Los Robles Número Cinco, (Residencial Los Robles Numero Cinco)
د لمانځه وختونه Residencial Los Robles Número Dos, (Residencial Los Robles Numero Dos)
د لمانځه وختونه Residencial Los Robles Número Seis, (Residencial Los Robles Numero Seis)
د لمانځه وختونه Villa Austria
د لمانځه وختونه El Bosque
د لمانځه وختونه Villa Cinco de Diciembre
د لمانځه وختونه Barrio Jorge Dimitrov
د لمانځه وختونه Villa Fontana Este
د لمانځه وختونه Colonia Primero de Mayo
د لمانځه وختونه Lomas de San Ángel, (Lomas de San Angel)
د لمانځه وختونه Residencial Los Robles Número Ocho, (Residencial Los Robles Numero Ocho)
د لمانځه وختونه Villa Flor Sur
د لمانځه وختونه Barrio Trescientos Ochenta
د لمانځه وختونه Villa Bulgaria
د لمانځه وختونه Barrio Larreynaga
د لمانځه وختونه Laguna de Tiscapa
د لمانځه وختونه Barrio Laureano Mairena
د لمانځه وختونه Barrio San Luis Sur
د لمانځه وختونه Barrio La Luz
د لمانځه وختونه Barrio Martha Quezada
د لمانځه وختونه Barrio Hialeah III Etapa
د لمانځه وختونه Barrio Riguero
د لمانځه وختونه Villa Fontana
د لمانځه وختونه Barrio Jonathan González, (Barrio Jonathan Gonzalez)
د لمانځه وختونه Américas Número Uno, (Americas Numero Uno)
د لمانځه وختونه Residencial Altamira Deste
د لمانځه وختونه Barrio Las Torres
د لمانځه وختونه Managua
د لمانځه وختونه Barrio María Auxiliadora, (Barrio Maria Auxiliadora)
د لمانځه وختونه Barrio Eddy Mayorga
د لمانځه وختونه Barrio La Luz
د لمانځه وختونه Colonia Máximo Jeréz, (Colonia Maximo Jerez)
د لمانځه وختونه Residencial El Dorado
د لمانځه وختونه Villa San Jacinto
د لمانځه وختونه Barrio San Luis Norte
د لمانځه وختونه Barrio Jorge Dimitrov
د لمانځه وختونه Barrio México, (Barrio Mexico)
د لمانځه وختونه Rotunda Metrocentro
د لمانځه وختونه Urbanización Madroños II, (Urbanizacion Madronos II)
د لمانځه وختونه Avenida Bolivar
د لمانځه وختونه Anexo Barrio Enrique Smith
د لمانځه وختونه Barrio El Edén, (Barrio El Eden)
د لمانځه وختونه Residencial Los Robles Número Cinco, (Residencial Los Robles Numero Cinco)
د لمانځه وختونه Bosques de Altamira
د لمانځه وختونه Villa Miguel Gutiérrez, (Villa Miguel Gutierrez)
د لمانځه وختونه La Argentina
د لمانځه وختونه Villas Italianas
د لمانځه وختونه Colonia del Periodista
د لمانځه وختونه Parque Central
د لمانځه وختونه Colonia Rubén Darío, (Colonia Ruben Dario)
د لمانځه وختونه Colonia Máximo Jeréz, (Colonia Maximo Jerez)
د لمانځه وختونه Colonia Diez de Junio
د لمانځه وختونه Barrio Pío León, (Barrio Pio Leon)
د لمانځه وختونه Residencial Puntaldía, (Residencial Puntaldia)
د لمانځه وختونه Colonia Centroamérica, (Colonia Centroamerica)
د لمانځه وختونه Colonia Rafaela Herrera
د لمانځه وختونه Residencial Los Robles Número Ocho, (Residencial Los Robles Numero Ocho)
د لمانځه وختونه Barrio Trece de Mayo
د لمانځه وختونه Residencial Los Robles Número Tres, (Residencial Los Robles Numero Tres)
د لمانځه وختونه Residencial Jardines de Veracruz
د لمانځه وختونه Lomas de La Centroamérica, (Lomas de La Centroamerica)
د لمانځه وختونه Residencial Rubenia
د لمانځه وختونه Barrio René Cisneros, (Barrio Rene Cisneros)
د لمانځه وختونه Laguna de Tiscapa
د لمانځه وختونه Barrio Georgino Andrade
د لمانځه وختونه Barrio Costa Rica
د لمانځه وختونه Barrio Isaías Gómez, (Barrio Isaias Gomez)
د لمانځه وختونه Barrio Riguero