د لمانځه وختونه Municipio de San Juan de Oriente

NI / Masaya / Municipio de San Juan de Oriente

قبلہ زاویہ Municipio de San Juan de Oriente

N E S W

قبلہ زاویہ Municipio de San Juan de Oriente

°58.3 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Municipio de San Juan de Oriente, Masaya: °58.3 :د کمپاس زاویه ˚58.1 :ریښتینی زاویه °0.2 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Municipio de San Juan de Oriente

د لمانځه وختونه San Juan de Oriente
د لمانځه وختونه Catarina
د لمانځه وختونه Niquinohomo
د لمانځه وختونه Barrio Momotombo
د لمانځه وختونه Niquinohomo
د لمانځه وختونه Diriá, (Diria)
د لمانځه وختونه Barrio Momotombo
د لمانځه وختونه Barrio Momotombo
د لمانځه وختونه Niquinohomo
د لمانځه وختونه San Juan de Oriente
د لمانځه وختونه Pacayita
د لمانځه وختونه Diriomo
د لمانځه وختونه Catarina
د لمانځه وختونه Barrio Momotombo
د لمانځه وختونه Pacayita
د لمانځه وختونه Diriá, (Diria)
د لمانځه وختونه Laguna de Apoyo