د لمانځه وختونه Penghu County

TW / Taiwan / Penghu County

قبلہ زاویہ Penghu County

N E S W

قبلہ زاویہ Penghu County

°289.8 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Penghu County, Taiwan: °289.8 :د کمپاس زاویه ˚286.3 :ریښتینی زاویه °3.4 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Penghu County, MZG, P'eng-hu, P'eng-hu Hsien, Pehnkhu, Penghu, Penghu Xian, Pescadores Islands, P’eng-hu, P’eng-hu Hsien, bskadwrz, peng hu xian, peonghu hyeon, pheing hu, pnghw, Пэнху, بسكادورز, پنگهو, เผิงหู, 澎湖县, 澎湖県, 澎湖縣, 펑후 현

د لمانځه وختونه Dongwei
د لمانځه وختونه Xingwen
د لمانځه وختونه Anzhai
د لمانځه وختونه Dongwei Shuiku
د لمانځه وختونه Penghu Dao
د لمانځه وختونه Chenggong Shuiku
د لمانځه وختونه Wucheng
د لمانځه وختونه Gangdi
د لمانځه وختونه Hutoushan
د لمانځه وختونه Gangziwei
د لمانځه وختونه Dongshi
د لمانځه وختونه Dongwen’ao, (Dongwen'ao)
د لمانځه وختونه Zhongwei
د لمانځه وختونه Niumujian Yu
د لمانځه وختونه Zhongwei Yugang
د لمانځه وختونه Xingren
د لمانځه وختونه Taiwu
د لمانځه وختونه Xingren Shuiku
د لمانځه وختونه Bizi Tou
د لمانځه وختونه Shiquan
د لمانځه وختونه Caiyuan Yuwen
د لمانځه وختونه Caiyuan
د لمانځه وختونه Dingwan
د لمانځه وختونه Zhongwei Wan
د لمانځه وختونه Magong
د لمانځه وختونه Tanbian
د لمانځه وختونه Aimen
د لمانځه وختونه Xiwen’ao, (Xiwen'ao)
د لمانځه وختونه Wukan
د لمانځه وختونه Zhongxinggang
د لمانځه وختونه Tianxiang
د لمانځه وختونه Shiquan Gang
د لمانځه وختونه Xiwei Yugang
د لمانځه وختونه Caiyuan Gang
د لمانځه وختونه Zhongliao
د لمانځه وختونه Qianliao
د لمانځه وختونه Xixi
د لمانځه وختونه Xiliao
د لمانځه وختونه Niutoushan
د لمانځه وختونه Qianliao Yugang
د لمانځه وختونه Xiwei
د لمانځه وختونه Gangyi Wan
د لمانځه وختونه Xiaogua
د لمانځه وختونه Shanliao
د لمانځه وختونه Wukan Yugang
د لمانځه وختونه Dashi Bi
د لمانځه وختونه Dashibian
د لمانځه وختونه Lintou Gongyuan
د لمانځه وختونه Dayang Yu
د لمانځه وختونه Lintou
د لمانځه وختونه Anshan
د لمانځه وختونه Hongluo
د لمانځه وختونه Disan Yugang
د لمانځه وختونه Jianshan Jiao
د لمانځه وختونه Zhongxi Yugang
د لمانځه وختونه Tudigongqian
د لمانځه وختونه Anshan Yugang
د لمانځه وختونه Xiashe
د لمانځه وختونه Caozhang Yugang
د لمانځه وختونه Zimian Xincun
د لمانځه وختونه Yanqing Yu
د لمانځه وختونه Shagang
د لمانځه وختونه Di’er Yugang, (Di'er Yugang)
د لمانځه وختونه Dongcun Yugang
د لمانځه وختونه Xiacun Yugang
د لمانځه وختونه Daohuotou
د لمانځه وختونه Huoshaoping
د لمانځه وختونه Houkutan
د لمانځه وختونه Zhongtun Yuzi
د لمانځه وختونه Shagang Yugang
د لمانځه وختونه Tiexian
د لمانځه وختونه Magong Gang
د لمانځه وختونه Diyi Yugang
د لمانځه وختونه Chongguang Chuan’ao, (Chongguang Chuan'ao)
د لمانځه وختونه Shagangxi Chuan’ao, (Shagangxi Chuan'ao)
د لمانځه وختونه Huimin’ercun, (Huimin'ercun)
د لمانځه وختونه Penghu’ercun, (Penghu'ercun)
د لمانځه وختونه Dayan Shan
د لمانځه وختونه Tajian
د لمانځه وختونه Zhongtun
د لمانځه وختونه Wuni
د لمانځه وختونه Xinshe
د لمانځه وختونه Hongluozhao Wan
د لمانځه وختونه Houwu
د لمانځه وختونه Cetian Dao