د لمانځه وختونه Podil’s’kyy Rayon

UA / Kyiv City / Podil’s’kyy Rayon

قبلہ زاویہ Podil’s’kyy Rayon

N E S W

قبلہ زاویہ Podil’s’kyy Rayon

°155.5 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Podil’s’kyy Rayon, Kyiv City: °155.5 :د کمپاس زاویه ˚162.5 :ریښتینی زاویه °-7 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Podil’s’kyy Rayon, Podil's'kyy Rayon, Petrovskiy Rayon, Podil's'kij Rajon, Podol'skiy Rayon, Podol’skiy Rayon, Подільський Район

د لمانځه وختونه Kyiv
د لمانځه وختونه Kyiv-Tovarnyi
د لمانځه وختونه depot TCH-1 Kyiv-Pasazhyrs'kyi
د لمانځه وختونه Hidropark
د لمانځه وختونه Peredmistna Slobidka
د لمانځه وختونه Trukhaniv Island
د لمانځه وختونه depot LVCHD-1 Kyiv-Pasazhyrs'kyi
د لمانځه وختونه Kyiv
د لمانځه وختونه Kyiv
د لمانځه وختونه Podil
د لمانځه وختونه Peredmistna Slobidka
د لمانځه وختونه Hidropark
د لمانځه وختونه Kyiv-Tovarnyi
د لمانځه وختونه Trukhaniv Island
د لمانځه وختونه depot TCH-1 Kyiv-Pasazhyrs'kyi
د لمانځه وختونه Hidropark
د لمانځه وختونه depot TCH-1 Kyiv-Pasazhyrs'kyi
د لمانځه وختونه Kyiv-Tovarnyi
د لمانځه وختونه depot LVCHD-1 Kyiv-Pasazhyrs'kyi
د لمانځه وختونه Kyiv-Tovarnyi
د لمانځه وختونه Podil
د لمانځه وختونه depot TCH-1 Kyiv-Pasazhyrs'kyi
د لمانځه وختونه Peredmistna Slobidka
د لمانځه وختونه Podil
د لمانځه وختونه Post 17 km
د لمانځه وختونه Trukhaniv Island
د لمانځه وختونه Hidropark
د لمانځه وختونه Post 17 km
د لمانځه وختونه depot LVCHD-1 Kyiv-Pasazhyrs'kyi
د لمانځه وختونه Kyiv-Tovarnyi
د لمانځه وختونه Peredmistna Slobidka
د لمانځه وختونه Hidropark
د لمانځه وختونه Kyiv