د لمانځه وختونه Gaga‘emauga

WS / Gaga‘emauga / Gaga‘emauga

قبلہ زاویہ Gaga‘emauga

N E S W

قبلہ زاویہ Gaga‘emauga

°277.7 :د کمپاس زاویه
قبلہ زاویہ Gaga‘emauga, Gaga‘emauga: °277.7 :د کمپاس زاویه ˚289.1 :ریښتینی زاویه °-11.4 :مقناطیسي تغیر
# سحر لمونځ لمرختنه غرمې لمونځ ماسپښين لمونځ ماښام لمونځ ماسخوتن لمونځ هجري
د ورته د لمانځه وختونه سره نږدې ځایونه

Gaga‘emauga, Gaga'emauga, Gaga`emauga

د لمانځه وختونه Solomea
د لمانځه وختونه Maliolio River
د لمانځه وختونه Penafu